வீதங்கள் மற்றும் கட்டணங்கள்

முகப்பு > வீதங்கள் மற்றும் கட்டணங்கள்
நிலையான வைப்பு வீதங்கள்
தற்போதைய நிலையான வைப்பு வீதங்கள் (10/04/2024 ஆந் திகதிக்கமைய)
சாதாரண வாடிக்கையாளர்களுக்கான  வீதங்கள்
கால அளவு (மாதம்) மாதாந்தம் முதிர்ச்சி
வீதம் AER வீதம் AER
1 08.75% 09.11%
50 நாள் 08.75% 09.09%
3 08.50% 08.84% 09.00% 09.31%
100 நாள் 09.00% 09.30%
6 08.75% 09.11% 09.25% 09.46%
200 நாள் 09.25% 09.44%
300 நாள் 09.50% 09.58%
12 09.00% 09.38% 09.75% 09.75%
15 09.00% 09.38% 10.00% 09.88%
18 09.00% 09.38% 10.25% 10.00%
24 09.25% 09.65% 10.75% 10.23%
36 09.50% 09.92% 11.25% 10.18%
48 09.65% 10.09% 11.75% 10.11%
60 09.75% 10.20% 12.50% 10.20%
சாதாரண வாடிக்கையாளர்களுக்கான  வீதங்கள்
கால அளவு (மாதம்) மாதாந்தம் முதிர்ச்சி
வீதம் AER வீதம் AER
1 08.75% 09.11%
50 நாள் 08.75% 09.09%
3 08.50% 08.84% 09.00% 09.31%
100 நாள் 09.00% 09.30%
6 08.75% 09.11% 09.25% 09.46%
200 நாள் 09.25% 09.44%
300 நாள் 09.50% 09.58%
12 09.50% 09.92% 10.25% 10.25%
15 09.50% 09.92% 10.75% 10.37%
18 09.50% 09.92% 10.75% 10.48%
24 09.75% 10.20% 11.25% 10.68%
36 10.00% 10.47% 11.75% 10.59%
48 10.15% 10.64% 12.25% 10.48%
60 10.25% 10.75% 13.00% 10.53%
சேமிப்பு கணக்கு வீதங்கள்
சேமிப்புக் கணக்கு வீதம்
சாதாரண சேமிப்புகள் 3.75%
போனஸ் சேமிப்புக்கணக்குகள் 25% கூடுதல் போனஸ் வட்டி (வட்டிக்கு வட்டி) 4.50%
“ஆச்சார”சிரேஷ்ட  பிரஜைகளுக்கான சேமிப்புக்கணக்கு 7.00%
“சஷ்ரீகா”சிரேஷ்ட  பெண்கள் சேமிப்பு 5.00%
அதியுயர்’ சேமிப்பு கண
சேமிப்புக் கணக்கு வீதம்
கணக்கு மீதி ரூ.1,000.00 – ரூ.9,999.00 4.25%
கணக்கு மீதி ரூ.10,000.00 –ரூ.24,999.00 5.25%
கணக்கு மீதி ரூ. 25,000.00 மற்றும் அதற்கு மேல் 7.00%

 

சிறுவர்களுக்கான சேமிப்புக் கணக்கு
சேமிப்புக் கணக்கு வீதம்
“Punchi” Minor’s Savings 5.00%
“Punchi Star” Minor’s Savings 6.00%