நிதித் தகவல்கள்

முகப்பு > நிதித் தகவல்கள்

நிதித்தகவல்கள் மற்றும் முக்கிய செயல்திறன் குறிகாட்டி

ஆண்டறிக்கைகள்

Form of Request

வருடாந்த கூற்றுக்கள்
Annual Statement 31st December 2022

English

Sinhala

Tamil

Annual Statement 31st December 2021

English

Sinhala

Tamil

Annual Statement 31st December 2020

English

Sinhala

Tamil

Annual Statement 31st December 2019

English

Sinhala

Tamil

Annual Statement 31st December 2018

English

Sinhala

Tamil

Annual Statement 31st December 2017

English

Sinhala

Tamil

Annual Statement 31st December 2016

English

Sinhala

Tamil

இரண்டாண்டுகளுக்கு ஒருமுறை மேற்கொள்ளப்படும் அறிக்கை
Bi Annual statement - 30th June 2022

English

Sinhala

Tamil

Annual Statement - 30th June 2021

English

Sinhala

Tamil

Annual Statement - 30th June 2020

English

Sinhala

Tamil

Annual Statement - 30th June 2019

English

Sinhala

Tamil

Annual Statement - 30th June 2018

English

Sinhala

Tamil

Annual Statement - 30th June 2017

English

Sinhala

Tamil

Annual Statement - 30th June 2016

English

Sinhala

Tamil

காலாண்டு அறிக்கைகள்
Quarterly Statement - 30th September 2022

English

Quarterly Statement - 30th June 2022

English

Quarterly Statement - 31st March 2022

English

Quarterly Statement - 31st December 2021

English

Quarterly Statement - 30th September 2021

English

Quarterly Statement - 30th June 2021

English

Quarterly Statement - 31st March 2021

English

Quarterly Statement - 31st December 2020

English

Quarterly Statement - 30th September 2020

English

Quarterly Statement - 30th June 2020

English

Quarterly Statement - 31st March 2020

English

Quarterly Statement - 31st December 2019

English

Quarterly Statement - 30th September 2019

English

Quarterly Statement - 30th June 2019

English

Quarterly Statement - 31st March 2019

English

Quarterly Statement - 31st December 2018

English

Quarterly Statement - 30th September 2018

English

Quarterly Statement - 30th June 2018

English

Quarterly Statement - 31st March 2018

English

Quarterly Statement - 31st December 2017

English

Quarterly Statement - 30th September 2017

English

Quarterly Statement - 30th June 2017

English

Quarterly Statement - 31st March 2017

English

மிக முக்கிய ஆவணங்கள்

kfd1
இலகு வரைவுகள்
Download
kfd1
நிலையான வைப்புக்கள்
Download
kfd1
தங்கக் கடன்
Download
kfd1
நிலையான வைப்புக்கு எதிரான கடன்கள்
Download
kfd1
சேமிப்புகள்
Download
kfd1
குறுகிய கால கடன்கள்
Download
kfd1
துரித வரைவுகள்
Download
kfd1
குத்தகைக்கு
Download
kfd1
கால கடன்கள்
Download
kfd1
ரியல் எஸ்டேட்
Download
kfd1
விளிம்பு வர்த்தகம்
Download
kfd1
தனிப்பட்ட கடன்கள்
Download
kfd1
வாகன கடன்
Download

கடன் மதிப்பீடுகள்