අපගේ සේවාවන්

ප්‍රාග්ධන වෙළඳපොළ සහ ආයතනික උපදේශන සේවා
තවදුරටත් කියවන්න >>
mbsl-imag
ස්ථාවර තැන්පතු
තවදුරටත් කියවන්න >>
mbsl-imag
MBSL රන් සවිය-රන් ණය සේවාව
තවදුරටත් කියවන්න >>
mbsl-imag
දේපළ වෙළදාම්
තවදුරටත් කියවන්න >>
mbsl-imag
ඉතුරුම් ගිණුම
තවදුරටත් කියවන්න >>
mbsl-imag

සාදරයෙන් පිළිගනිමු

ඔබ අපව තෝරා ගත යුත්තේ ඇයි?

අපගේ මෙහෙවර වන්නේ වෘත්තීයමය, ඍජු හා ස්ථාවර මූල්‍ය විසඳුම් අඛණ්ඩව ලබා දීමෙන් පාරිභෝගිකයින්ගේ විශ්වාසය රඳවා ගැනීමයි. අඛණ්ඩතාව, සාධාරණත්වය, වගවීම සහ ප්‍රතිචාර දැක්වීම ඇතුළත් අපගේ පාරිභෝගික සම්බන්ධතාවය අපි පළමුව අගය කරමු.
mbsl-imag
බැංකු විශේෂඥයින් වෙත ඍජුවම ප්‍රවේශ වීමට ඇති හැකියාව.
mbsl-imag
ණය දීම පිළිබදව ගන්නා කඩිනම් තීරණ සහ නියමිත වේලාවටම අවසන් කිරීමට ඇති හැකියාව.
mbsl-imag
නවතම සේවාවන් සහ මුල්‍ය විසඳුම්.

අපව අමතන්න

+94 11 4 711 711

mbsl-imag
mbsl-imag

නවතම දීමනා

ප්‍රවෘත්ති සහ කාලින සිදුවීම්

මූලික කාර්ය සාධන දර්ශක සහ මූල්‍ය තොරතුරු

mbslKPI

ප්‍රධාන කාර්ය සාධන
දර්ශක

mbslKPI

ප්‍රධාන කරුණු
ලේඛණය

mbslKPI

වාර්ෂික
වාර්තා